Pyridine, 2-(ethylthio)-4,6-diphenyl-

Pyridine, 2-(ethylthio)-4,6-diphenyl-