Benzenamine, 2-nitro-4-[(4-nitrophenyl)thio]-

Benzenamine, 2-nitro-4-[(4-nitrophenyl)thio]-