ethyl 3,5,6-trichloro-4-[(4-fluorophenyl)amino]pyridine-2-carboxylate

ethyl 3,5,6-trichloro-4-[(4-fluorophenyl)amino]pyridine-2-carboxylate