3,4,5-Trimethoxy-4'-fluorobenzophenone

3,4,5-Trimethoxy-4'-fluorobenzophenone