4-Methoxy-5-[4-methoxyphenoxy]-2-nitroaniline

4-Methoxy-5-[4-methoxyphenoxy]-2-nitroaniline