2-(chloromethyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinazolin-4(3H)-one

2-(chloromethyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinazolin-4(3H)-one