Phosphorin, 4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-diphenyl-

Phosphorin, 4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-diphenyl-