2,5-Dibromo-3,6-dimethylbenzonitrile

2,5-Dibromo-3,6-dimethylbenzonitrile