2,5-Dimethyl-4-methyldiphenylsilylpyridine

2,5-Dimethyl-4-methyldiphenylsilylpyridine