4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)-N-(4-iodophenyl)butanamide

4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)-N-(4-iodophenyl)butanamide