(m-Terphenyl-5'-yl)trimethylsilane

(m-Terphenyl-5'-yl)trimethylsilane