Phosphonic acid, phenyl-, bis(trimethylsilyl) ester

Phosphonic acid, phenyl-, bis(trimethylsilyl) ester