2,5-Diethyl-3,6-diphenylpyrazine

2,5-Diethyl-3,6-diphenylpyrazine