Benzene, 1-[1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropyl]-2,4-dimethoxy-

Benzene, 1-[1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropyl]-2,4-dimethoxy-