8-[3-Nitrobenzylthio]hypoxanthine

8-[3-Nitrobenzylthio]hypoxanthine