6-Chloro-1-[4-chlorophenyl]-3-methylnaphthalene

6-Chloro-1-[4-chlorophenyl]-3-methylnaphthalene