(3-Ethylthio-5-isopropyl-4-methoxy-2,4,6-cycloheptatrienylidene)malononitrile

(3-Ethylthio-5-isopropyl-4-methoxy-2,4,6-cycloheptatrienylidene)malononitrile