Benzene, 1-(2,2-diphenylethenyl)-4-methoxy-

Benzene, 1-(2,2-diphenylethenyl)-4-methoxy-