3-Methyl-2,6-diphenylimidazo[1,2-b][1,2,4]triazine

3-Methyl-2,6-diphenylimidazo[1,2-b][1,2,4]triazine