1'-Benzyl-1-methyl-2'-phenyl-5',6',7',8'-tetrahydrospiro(indoline-3,4'(1'H)-quinolin)-2-one

1'-Benzyl-1-methyl-2'-phenyl-5',6',7',8'-tetrahydrospiro(indoline-3,4'(1'H)-quinolin)-2-one