5-(3,5-diphenylpyrazol-1-yl)-1H-1,2,4-triazole

5-(3,5-diphenylpyrazol-1-yl)-1H-1,2,4-triazole