ethyl 5-amino-1-{4-[chloro(difluoro)methoxy]phenyl}-1H-pyrazole-4-carboxylate

ethyl 5-amino-1-{4-[chloro(difluoro)methoxy]phenyl}-1H-pyrazole-4-carboxylate