1,2,4-Trichloro-3,6-dimethoxy-5-nitrobenzene

1,2,4-Trichloro-3,6-dimethoxy-5-nitrobenzene