2-(4-Phenoxyphenyl)indolizine

2-(4-Phenoxyphenyl)indolizine