1-[4-(5-Methyl-[1,3,4]oxadiazol-2-yl)-2-nitro-phenyl]-azepane

1-[4-(5-Methyl-[1,3,4]oxadiazol-2-yl)-2-nitro-phenyl]-azepane