2-(4-methoxyphenyl)-5-(morpholin-4-yl)-1,3-oxazole-4-carbonitrile

2-(4-methoxyphenyl)-5-(morpholin-4-yl)-1,3-oxazole-4-carbonitrile