5-O-Methylgenistein diacetate

5-O-Methylgenistein diacetate