1H-1,3,4-Benzotriazepin-2-amine, 7-chloro-N-methyl-5-phenyl-

1H-1,3,4-Benzotriazepin-2-amine, 7-chloro-N-methyl-5-phenyl-