2-[N-Aziridyl]ethylaminomethylferrocene

2-[N-Aziridyl]ethylaminomethylferrocene