2-(2-Chlorophenyl)-5,7-dimethyl-4H-chromen-4-one

2-(2-Chlorophenyl)-5,7-dimethyl-4H-chromen-4-one