7-Chloro-2-methoxy-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine

7-Chloro-2-methoxy-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine