N-[(4-chlorophenyl)methylene]-3-(trifluoromethyl)aniline

N-[(4-chlorophenyl)methylene]-3-(trifluoromethyl)aniline