5-methyl-3-[7-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-1,2,4-oxadiazole

5-methyl-3-[7-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-1,2,4-oxadiazole