Trimethylsilyl 2-benzoylbenzoate

Trimethylsilyl 2-benzoylbenzoate