1-Anthracenyl-2-pyridyl ketone

1-Anthracenyl-2-pyridyl ketone