5-Phenoxymethyl-3-(p-tolyl)-2-oxazolidone

5-Phenoxymethyl-3-(p-tolyl)-2-oxazolidone