5-Phenoxymethyl-3-(O-tolyl)-2-oxazolidone

5-Phenoxymethyl-3-(O-tolyl)-2-oxazolidone