phenacyl 3-(dimethylamino)benzoate

phenacyl 3-(dimethylamino)benzoate