1-Dimethyl(ethenyl)silyloxytetradecane

1-Dimethyl(ethenyl)silyloxytetradecane