2-Phenyl-4-acetyl-6-methyl-3H-imidazo[1,5-b]pyridazine-5,7-dione

2-Phenyl-4-acetyl-6-methyl-3H-imidazo[1,5-b]pyridazine-5,7-dione