7-Chloro-2-ethylamino-3-methyl-5-phenyl-3H-1,3,4-benzotriazepine

7-Chloro-2-ethylamino-3-methyl-5-phenyl-3H-1,3,4-benzotriazepine