N,N-Dimethyl-4-phenylazo-3-(trimethylsilyl)aniline

N,N-Dimethyl-4-phenylazo-3-(trimethylsilyl)aniline