BENZO(a)TRIPHENYLENE, 10,11,12,13-TETRAHYDRO-

BENZO(a)TRIPHENYLENE, 10,11,12,13-TETRAHYDRO-