3-[4-Chlorophenyl]-7-methoxy-1-methylnaphthalene

3-[4-Chlorophenyl]-7-methoxy-1-methylnaphthalene