2-(4-Ethoxyphenyl)-4,4-diethyl-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazine

2-(4-Ethoxyphenyl)-4,4-diethyl-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazine