4H-1-Benzopyran-4-one, 2-[4-(dimethylamino)phenyl]-3-hydroxy-

4H-1-Benzopyran-4-one, 2-[4-(dimethylamino)phenyl]-3-hydroxy-