6-Chloro-3-ethyl-2-methyl-4-phenylquinoline

6-Chloro-3-ethyl-2-methyl-4-phenylquinoline