3-Ethoxy-1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-(trimethylsilyloxy)trisiloxane

3-Ethoxy-1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-(trimethylsilyloxy)trisiloxane