Trimethylsilylfluphenazine

Trimethylsilylfluphenazine