1-[5-Hydroxy-1-(2-methoxy-phenyl)-2-methyl-1H-indol-3-yl]-ethanone

1-[5-Hydroxy-1-(2-methoxy-phenyl)-2-methyl-1H-indol-3-yl]-ethanone